Οδηγιες Συγγραφης Αρθρων

ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

30 Απριλίου 2017

Οι περιλήψεις των εργασιών θα δημοσιευθούν με απευθείας αναπαραγωγή από το πρωτότυπο έντυπο, χωρίς άλλη διόρθωση. Γι’ αυτό παρακαλούμε να ακολουθηθούν πιστά οι παρακάτω οδηγίες:


  1. Με κεφαλαία έντονα γράμματα τον τίτλο της περίληψης (φροντίσατε να είναι όσο πιο περιεκτικός και βραχύς γίνεται).
  2. Αμέσως μετά δακτυλογραφείστε το όνομα (τα) του/των συγγραφέα (ων) και υπογραμμίστε το όνομα του συγγραφέα που παρουσιάζει την εργασία.
  3. Στην αμέσως επόμενη σειρά δακτυλογραφείστε το Νοσοκομείο, Ίδρυμα κ.λπ., στο οποίο ανήκουν οι συγγραφείς.
  4. Συνεχίζετε δακτυλογραφώντας το κείμενο σε μονό διάστημα. Είναι απαραίτητη η σωστή παρουσίαση του κειμένου. Να μην συμπεριληφθεί βιβλιογραφία. Οι συγγραφείς είναι υπεύθυνοι για το περιεχόμενο και την ποιότητα της εργασίας τους.
  5. Το κείμενο του κυρίου σώματος της εργασίας να μην ξεπερνάει τις 250 λέξεις.

Ο τρόπος παρουσίασης των εργασιών θα είναι:

  1. Προφορική ανακοίνωση
  2. Αναρτημένη ανακοίνωση
!

Προφορικές Ανακοινώσεις

Οι προφορικές ανακοινώσεις θα παρουσιαστούν σε ειδικές συνεδρίες. Η διάρκεια των προφορικών ανακοινώσεων θα είναι 8 λεπτά (6 λεπτά παρουσίαση και 2 λεπτά συζήτηση).

Αναρτημένες Ανακοινώσεις

Οι αναρτημένες ανακοινώσεις θα παρουσιασθούν και θα συζητηθούν με ειδική επιτροπή του Συνεδρίου. Η μέρα και ώρα της παρουσίασης θα αναρτηθεί προσεχώς.Διοργάνωση:

Υπό την αιγίδα:

Τμήμα Ιατρικής, Δ.Π.Θ

Σε Συνεργασία με:

Εργαστήριο Υγιεινής και Προστασίας Περιβάλλοντος, Τμήμα Ιατρικής Δ.Π.Θ. Εργαστήριο Φαρμακολογίας, Τμήμα Ιατρικής Δ.Π.Θ.

Με τη Συμμετοχή: